สัมมนา

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์ของ สศอ. ในเดือน ก.ค. 2560

สัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”