การให้คำปรึกษาด้านนโยบายการลงทุน

ด้วยความท้าทายของการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและในประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีความเข้าใจในภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเข้าใจความต้องการของนักลงทุนจากต่างประเทศจึงสามารถช่วยให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ประเทศสามารถแข่งได้ในเวทีการค้าการลงทุนระดับนานาชาติ

เพื่อตอบสนองความท้าทายนี้ เรามีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในการผสมผสานองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติ การตลาด และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการลงทุนแบบองค์รวม ทั้งในเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการลงทุน การประชาสัมพันธ์การลงทุน และการติดตามและประเมินผลนโยบายการลงทุน