การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบาย

การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบายเป็นเครื่องมือเชิงบริหารในการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถจัดการผลลัพธ์ของโครงการหรือนโยบายอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นรากฐานให้นโยบายถูกออกแบบและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ให้บริการประเมินผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบาย บนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง และได้รับการยอมรับตามหลักวิชาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับผู้ดำเนินงาน และผู้บริหาร