งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey Workshop) เป็นโครงการต่อเนื่อง จากการนำเสนอโครงการจากการศึกษาระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีการนำเสนอ 4 แนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ จากตัวแทนจังหวัดใน 4 ภูมิภาคไม่ว่าจะป็น

  • The Brickets: อาหารแห่งอนาคต ไส้กรอกแปรรูปด้วยโปรตีนจากจิ้งหรีด

  • เที่ยวท่อง สองมหาสมุทร: การท่องเที่ยวเชื่อมโยงผ่านการใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ใหม่

  • ม่วงคำ Zero Waste: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เน้นวิถีชุมชนแบบปลอดขยะ

  • Rice for Life: ข้าวอินทรีย์พร้อมทานควบคุมด้วย CCTV และ Sensor

กิจกรรมนี้จะเป็นอีกโอกาสสำคัญที่แนวคิดธุรกิจดังกล่าว ได้พัฒนาต่อยอด โดยธุรกิจต้นแบบจากทุกภูมิภาคจะได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

แชร์เนื้อหา