การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย

เมื่อองค์กรต้องการกลยุทธ์ที่ช่วยในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของธุรกิจ ในขณะที่ หน่วยงานภาครัฐต้องการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) พร้อมให้บริการวางนโยบายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

การผสมผสานทักษะและองค์ความรู้ของนักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ทำให้เราสามารถให้ข้อเสนอะแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

บริษัทของเรามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนจำนวนมาก ในหลายสาขาอุตสาหกรรมจึงก่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในสาขาต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านั้นมีประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ ที่ไม่เพียงจำกัดอยู่แต่เพียงในสาขานั้นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ สำหรับการร่วมงานกับภาครัฐ การวิเคราะห์อย่างแม่นยำส่งผลให้เราพบแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การให้คำปรึกษาของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ทำให้เราได้รับความเชื่อใจจากหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง