การจัดอบรม

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของทิศทางการเปลี่ยนแปลง จึงได้ติดตามและปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและยังคงความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป

เรามีผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดอบรม ทั้งจากสถาบันในต่างประเทศ และในประเทศ ที่เข้ามาให้บริการอบรม เมื่อผสานความเป็นเลิศทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขา โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จึงสามารถนำเสนอบริการที่เหมาะสมและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล