การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินนโยบายในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย และแตกต่างจากในอดีต หน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคและประชาชนในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

บุคลากรที่มาจากสหสาขาวิชาของ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีประสบการณ์ตรงในด้านการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ และประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ประกอบกับความเข้าใจเชิงลึก และวิธีการที่ถูกต้องในการตอบสนองต่อการพัฒนาที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้เรามีความสามารถในการบูรณาการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากลให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของท่าน ซึ่งจะช่วยสร้างข้อเสนอแนะการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ปฏิบัติได้จริง