การพัฒนาระบบและแผน Digital transformation

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วนำมาซึ่งโอกาส รวมถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในรูปแบบเดิมของภาครัฐและเอกชน องค์กรที่มีความพร้อมประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้ ประกอบกับประชาชนมีความคาดหวังกับภาคเอกชนและภาครัฐในการตอบสนองความต้องการที่ว่องไวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์ นโยบาย กฏระเบียบ และการบริการต้องสอดรับการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ให้บริการออกแบบดิจิทัลโซลูชัน และออกแบบแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในสอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ เราสามารถออกแบบระบบด้านดิจิทัลที่อำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ครอบคลุมทุกช่องทางการดำเนินงานของคุณ