การให้คำปรึกษาด้านนโยบายการค้า

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันจะสังเกตได้จากจำนวนความตกลงการค้าเสรี ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศมีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงต้องมั่นใจว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งได้ในเวทีการค้าในระดับนานาชาติ

บุคลากรของโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านนโยบายการค้าและการลงทุน ไม่เพียงแต่มีความเข้าใจถ่องแท้ในภาพรวม แต่ยังมีความรู้เชิงลึกที่เข้าใจประเด็นด้านการค้าและความตกลงระหว่างประเทศจริง ทำให้บริการให้คำปรึกษาที่รอบด้านและครอบคลุมในทุกแง่มุมของธุรกิจระหว่างประเทศของเราสามารถนำเสนอทางออกให้แก่คุณได้

เรามั่นใจในการบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบายการค้า และจากความสำเร็จในอดีตในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐหลายแห่งในด้านวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายทางการค้า ทำให้เราได้รับความเชื่อใจมาอย่างต่อเนื่อง