เกี่ยวกับเรา

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะและกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นที่งานวิจัย การออกแบบนโยบาย และการตัดสินใจเชิงนโยบาย เรามีความเชี่ยวชาญในสาขาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นหลัก

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เมื่อประกอบกับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทำให้เราสามารถให้คำแนะนำบนพื้นฐานของขัอมูล อย่างเป็นกลางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนที่ต้องการทำความเข้าใจกับผลกระทบของนโยบายสาธารณะ หรือหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งออกแบบนโยบาย กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เหมาะสม

คุณค่าองค์กร

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) เราเชื่อว่าบุคลากรคือองค์ประกอบสำคัญสูงสุดที่เราให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนา โดยต่อยอดจากความมุ่งมั่น ความเข้าใจ และความสามารถของบุคลากรของเราเพื่อสรรค์สร้างงานที่ดีที่สุด เรายึดมันในคุณค่าหลักดังนี้

  • เราสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพ
  • เราทุ่มเทเพื่อให้คำแนะนำด้วยจิตวิญญาณมากกว่ามูลค่าของเม็ดเงิน
  • เราทำงานหนักเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ
  • เราเข้าใจประเด็น มุ่งมั่นทำงาน เพื่อให้ผลลัพธ์สะท้อนความพยายามสูงสุดของเรา
  • เรายึดมั่นในกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์องค์กร

โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มุ่งมั่นก้าวเป็นบริษัทให้คำปรึกษาขนาดเล็กที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพได้มาตรฐานระดับโลกและมีความเชี่ยวชาญสม่ำเสมอเกินความคาดหมายของลูกค้า

ยุทธศาสตร์องค์กร

  • เรามุ่งพัฒนาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งโดยคำนึกถึงบริบททางนโยบายเป็นหลัก
  • เรามุ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
  • เรามุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของเราผ่านความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่างทางวิชาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและสาธารณะ