บริการของเรา

การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย

การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย

เมื่อองค์กรต้องการกลยุทธ์ที่ช่วยในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของธุรกิจ ในขณะที่ หน่วยงานภาครัฐต้องการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) พร้อมให้บริการวางนโยบายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

เพิ่มเติม
การให้คำปรึกษาด้านนโยบายการค้า

การให้คำปรึกษาด้านนโยบายการค้า

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันจะสังเกตได้จากจำนวนความตกลงการค้าเสรี ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศมีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงต้องมั่นใจว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งได้ในเวทีการค้าในระดับนานาชาติ

เพิ่มเติม
การให้คำปรึกษาด้านนโยบายการลงทุน

การให้คำปรึกษาด้านนโยบายการลงทุน

ด้วยความท้าทายของการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและในประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) มีความเข้าใจในภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเข้าใจความต้องการของนักลงทุนจากต่างประเทศจึงสามารถช่วยให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ประเทศสามารถแข่งได้ในเวทีการค้าการลงทุนระดับนานาชาติ

เพิ่มเติม
การพัฒนาระบบและแผน Digital transformation

การพัฒนาระบบและแผน Digital transformation

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วนำมาซึ่งโอกาส รวมถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในรูปแบบเดิมของภาครัฐและเอกชน องค์กรที่มีความพร้อมประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้ ประกอบกับประชาชนมีความคาดหวังกับภาคเอกชนและภาครัฐในการตอบสนองความต้องการที่ว่องไวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์ นโยบาย กฏระเบียบ และการบริการต้องสอดรับการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้

เพิ่มเติม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินนโยบายในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย และแตกต่างจากในอดีต หน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคและประชาชนในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

เพิ่มเติม
การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบาย

การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบาย

การประเมินผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบายเป็นเครื่องมือเชิงบริหารในการวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถจัดการผลลัพธ์ของโครงการหรือนโยบายอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นรากฐานให้นโยบายถูกออกแบบและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม
การสร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณะ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณะ

การสร้างความมีส่วนร่วมของสาธารณชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในคุณค่าของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

เพิ่มเติม
การจัดอบรม

การจัดอบรม

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของทิศทางการเปลี่ยนแปลง จึงได้ติดตามและปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและยังคงความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป

เพิ่มเติม