งานสัมมนา เรื่อง "เสาหลักเศรษฐกิจไทย: SME กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ"

มีกำหนดการจัดสัมมนาเรื่อง “เสาหลักเศรษฐกิจไทย: SME กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ภายใต้โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขึ้นในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอแนวทางการประเมินและผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ
ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา