24 มีนาคม 2560

Thailand Overseas Investment Forum 2016

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "Thailand Overseas Investment Forum 2016" วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเผยแพร่โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียน โดยในงานวันดังกล่าวจะมีการสรุปผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศเป้าหมายทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตธุรกิจไทยกับการลงทุนในอาเซียน” พร้อมทั้งเชิญตัวแทนของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศดังกล่าวมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงของการเสวนาหัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในอาเซียน” อันได้แก่

(1)  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
(2)  นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข รองประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก
      เขตประเทศมาเลเซีย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) (ซีพีเอฟ)
(3)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
      บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(4)  นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และดำเนินการเสวนา โดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาโดยมีนักลงทุนไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และจัดคลินิกให้คำปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนไทยที่สนใจ บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 

แชร์เนื้อหา

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการสัมมนา "โอกาสการลงทุนไทยในอาเซียน" ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปี 2559