ข้อมูลเชิงลึก

2 กันยายน 2563

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ด้วยบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำเนิน “โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ฯ” เพื่อให้ผลการศึกษาภายใต้โครงการนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542