13 มีนาคม 2560

ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” ขึ้นในเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 307 คน

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2559 และเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีในประเทศไทย

การดำเนินงานการสัมมนาได้แบ่งออกเป็นสองช่วง โดยในช่วงแรก คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นที่ได้ทำการศึกษา ส่วนในช่วงที่สองเป็นเวทีอภิปราย เพื่อให้ตัวแทนนักลงทุนได้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” โดยมี ดร.รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีวิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย ได้แก่


1) นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3) Mr. Hiroki Mitsumata ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (President of JETRO)

บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 
 

แชร์เนื้อหา

รายชื่อวิทยากร

นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายเจน นำชัยศิริ
นายเจน นำชัยศิริ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรงค์ บูลกุล
นายสุรงค์ บูลกุล

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

Mr. Hiroki Mitsumata
Mr. Hiroki Mitsumata

President of JETRO

ดร. รัชดา เจียสกุล
ดร. รัชดา เจียสกุล

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ Bolliger & Company (Thailand) Ltd.

ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี
ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการ Bolliger & Company (Thailand) Ltd.

กำหนดการ

8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 - 9.10 น.

กล่าวเปิดงาน โดย นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 

9.10 -10.15 น.

นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัย จาก บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) อันได้แก่ (1) ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ (2) ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการ

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.45 น.

เวทีอภิปราย  “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” โดย (1) นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย (3) Mr. Hiroki Mitsumata, President of JETRO (4) ดำเนินการอภิปราย โดย ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

11.45 - 12.00 น.

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อ “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” 

โครงการ

กำหนดการสัมมนาเรื่อง “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร