การจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ Roadmap แนวทางการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์และจัดทำกรอบทักษะพื้นฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบอาชีพในภาคส่วนต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับกำลังคน เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และให้มีการจัดการประชุม Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ Roadmap แนวทางการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์ และจัดทำกรอบทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบอาชีพในภาคส่วนต่างๆ (ICT/Digital Skill Workforces) ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา