การสัมนา Webinar series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ" ครั้งที่ 1

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada Free Trade Agreement) ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการสัมมนา Webinar Series เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ” ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference Call โดยมีรายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-แคนาดา

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา