การประชุมระดมสมอง ด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยเน้น Future skills และ Multi Skills (สำหรับการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับกำลังคนเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และกำหนดให้มีการประชุมระดมสมองด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยเน้น Future skills และ Multi Skills (สำหรับการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์) ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองและ
รับฟังความคิดเห็นด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพดังกล่าว

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)

แชร์เนื้อหา