การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "เทคโนโลยี 4.0 กับการบริหารคลื่นความถี่ไทย"

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสาร และแนวโน้มอุตสาหกรรมในกิจการสื่อสาร ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “เทคโนโลยี 4.0 กับการบริหารคลื่นความถี่ไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสาร และแนวโน้มในกิจการสื่อสาร ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา