ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น \"โครงการศึกษาวิเคราะห์ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และไทยกับนิวซีแลนด์ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทบทวนตามพันธกรณี\"

วันพุธที่ 5 ส.ค. 2552 - วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2552
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เนื่องด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และไทยกับนิวซีแลนด์ โดยได้กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการส่งออก-นำเข้าสินค้าและการบริการ การแข่งขันกับสินค้าและการบริการจากทั้งสองประเทศ และผู้ที่สนใจเข้าไปลงทุนที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังปรากฏในตารางกำหนดการประชุม และมีหัวข้อการประชุมดังรายละเอียดในวาระการประชุม บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยตามวัน เวลา และสถานที่ที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา