ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ

กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ

วันศุกร์ที่ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ และความคาดหวังในการใช้ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบการจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และวางกรอบ แนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการวางยุทธศาสตร์ และการติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปิดเผยเป็นข้อมูลเปิดสำหรับสาธารณะ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ขอแสดงความนับถือ


ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)


หมายเหตุ – กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ เวลา 9.00-12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร
แชร์เนื้อหา