การจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ Roadmap แนวทางการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์และจัดทำกรอบทักษะพื้นฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบอาชีพในภาคส่วนต่างๆ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) สำหรับกำลังคน เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และให้มีการจัดการประชุม Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ Roadmap แนวทางการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์ และจัดทำกรอบทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบอาชีพในภาคส่วนต่างๆ (ICT/Digital Skill Workforces) ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us