ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการศึกษาการพัฒนาของเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง (Resilient City) จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนิน “โครงการศึกษาการพัฒนาของเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง (Resilient City) จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของเมือง การวิเคราะห์และสร้างทิศทางในการดำเนินกระบวนการฟื้นฟู เพื่อเพิ่มความสามารถในการยืดหยุ่นและแข่งขันของเมืองให้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อจัดทำนโยบาย มาตรการและเครื่องมือที่จำเป็นของภาครัฐ รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ที่ห้อง
ณ นิมมาน 1, ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โครงการวันนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง และร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมจะเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจสร้างสรรค์ต่อไป

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)

DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us