การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “กลไกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทาง การค้า”

แนวทางการพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “กลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า” ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนากลไกช่วยเหลือฯ ปัจจุบันให้สามารถรองรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าได้อย่างเหมาะสม


หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us