การประชุมระดมความเห็น (Focus Group) เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อเกษตรกรและกลไกช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า”

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินโครงการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเสนอแนะรูปแบบหรือทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาแนวทางรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างเหมาะสม


หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us