การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล (Digital Diplomacy)

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล (Digital Diplomacy) สำหรับเป็นแนวทางและแผนการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงรุก อันสอดคล้องกับทิศทางและกรอบความร่วมมือด้านดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ จะจัดประชุมจะจัดประชุมระดมความคิดเห็น ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00– 16.00น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล


ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง)


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us