ประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางทางการเงิน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ”

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางทางการเงินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ และจัดงานประชุมระดมความคิดเห็น ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษา และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับข้อจำกัดและแนวทางการลดข้อจำกัดสำหรับบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการด้านการเงิน (Supply Side)
DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us