งานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และพลาสติก

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต และจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน” ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการเจรจา FTA ในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย ในนการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us