งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดโครงการ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ

งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey Workshop) เป็นโครงการต่อเนื่อง จากการนำเสนอโครงการจากการศึกษาระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีการนำเสนอ 4 แนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ จากตัวแทนจังหวัดใน 4 ภูมิภาคไม่ว่าจะป็น

  • The Brickets: อาหารแห่งอนาคต ไส้กรอกแปรรูปด้วยโปรตีนจากจิ้งหรีด

  • เที่ยวท่อง สองมหาสมุทร: การท่องเที่ยวเชื่อมโยงผ่านการใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ใหม่

  • ม่วงคำ Zero Waste: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เน้นวิถีชุมชนแบบปลอดขยะ

  • Rice for Life: ข้าวอินทรีย์พร้อมทานควบคุมด้วย CCTV และ Censor

กิจกรรมนี้จะเป็นอีกโอกาสสำคัญที่แนวคิดธุรกิจดังกล่าว ได้พัฒนาต่อยอด โดยธุรกิจต้นแบบจากทุกภูมิภาคจะได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของตนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us