งานประชุมนำเสนอผลการศึกษาระดับภูมิภาค "โลกป่วน...ควรเปลี่ยน"

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ จะนำเสนอโครงการจากการศึกษาระดับภูมิภาค "โลกป่วน...ควรเปลี่ยน" ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ C-asean Auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์


การประชุมนำเสนอผลการศึกษาในระดับภูมิภาคในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่ได้จากการระดมความคิดกับผู้ประกอบการใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ชุมพร เชียงใหม่ และชลบุรี เพื่อพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 250 คน และได้นำเสนอแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่กว่า 40 แนวคิด ซึ่งการประชุมนำเสนอโครงการฯในครั้งนี้ได้คัดเลือก 4 แนวคิดที่ดีที่สุดจากทุกๆ การประชุมในระดับภูมิภาคเพื่อเฟ้นหาแนวคิดรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ที่พร้อมต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจจริงในอนาคต

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us