ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการค้าบริการ และการลงทุนของไทย ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ"

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องราชดำริ ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความพร้อมและปัญหาอุปสรรคด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการและการลงทุน หากมีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us