ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Achieving Thailand's digital competitiveness: the advancement through the years ยกระดับสถานะการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย : การพัฒนาที่ผ่านมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาโครงการวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Achieving Thailand's digital competitiveness: the advancement through the years ยกระดับสถานะ​การแข่งขันด้านดิจิทัล​ของประเทศไทย​ : การพัฒนาที่ผ่านมา ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.00-15.30 น. ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท 57 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาตัวชี้วัดและสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง) ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2 DOWNLOAD MATERIAL 3

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us