สัมมนาเรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย” ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 - 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง) ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2 DOWNLOAD MATERIAL 3

< Back to ALL SEMINAR >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us