ประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางทางการเงินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ”

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการด้านการเงิน (Demand Side) เท่านั้น

‹‹ more detail ››
สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการด้านการเงิน (Demand Side)
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
สัมมนา เรื่อง “ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต”

ในวันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
 
สัมมนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหา และอุปสรรค ที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
งานสัมมนาเรื่อง “SME ไทย คุ้มแค่ไหนกับการลงทุน”

ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us