การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล (Digital Diplomacy)

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00– 16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กลุ่มบ่าย เวลา 13.00– 16.00น.

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล (Digital Diplomacy)

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 –12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กลุ่มเช้า เวลา 9.00 –12.00 น.

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
การประชุมเรื่องการคัดเลือกหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสารเคมีและวัตถุอันตราย

ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม จามจุรี A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี

ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:30 - 16:00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตอบรับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอัญมณีเท่านั้น

‹‹ more detail ››
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตอบรับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอัญมณีเท่านั้น
 
 
 
ประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองศูนย์กลางทางการเงิน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ”

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ สำหรับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการด้านการเงิน (Supply Side) เท่านั้น

‹‹ more detail ››
สำหรับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการด้านการเงิน (Supply Side)
DOWNLOAD AGENDA
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us