การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ – กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล เวลา 9.00-12.00 น.


‹‹ more detail ››
สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ - กลุ่มรัฐบาลดิจิทัล เวลา 13.00-16.00 น.


‹‹ more detail ››
สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)

ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เวลา 9.00-12.00 น.

‹‹ more detail ››
สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มภาพรวม

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
 
สัมมนาเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us