งานสัมมนาเรื่อง “SME ไทย คุ้มแค่ไหนกับการลงทุน”

ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบการค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่

ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
 
งานสัมมนา เรื่อง "เสาหลักเศรษฐกิจไทย: SME กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ"

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 – 12:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
งานสัมมนา เรื่อง “ลงทุนไทย 2562 : รุ่งแค่ไหนในสายตาต่างชาติ”

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
งานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องราชดำริ ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


หมายเหตุ – กลุ่ม 8 อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ เวลา 13.00-16.00 น.

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us