การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจไทย ในเศรษฐกิจสูงวัย

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล (Digital Diplomacy)

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00– 16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กลุ่มบ่าย เวลา 13.00– 16.00น.

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานการทูตเชิงดิจิทัล (Digital Diplomacy)

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 –12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กลุ่มเช้า เวลา 9.00 –12.00 น.

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
การประชุมเรื่องการคัดเลือกหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสารเคมีและวัตถุอันตราย

ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม จามจุรี A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD AGENDA
 
 
 
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี

ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:30 - 16:00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตอบรับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอัญมณีเท่านั้น

‹‹ more detail ››
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ตอบรับเฉพาะผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจอัญมณีเท่านั้น
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us