ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Achieving Thailand's digital competitiveness: the advancement through the years ยกระดับสถานะการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย : การพัฒนาที่ผ่านมา

ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.00-15.30 น. ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท 57 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
DOWNLOAD MATERIAL 3
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
DOWNLOAD MAP
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ

ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ – กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ เวลา 9.00-12.00 น.

‹‹ more detail ››
สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญก่อน
DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2
 
 
 
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านการเปิดตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP”

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญก่อน
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
 
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ประโยชน์ ผลกระทบ และความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย ในการเข้าร่วม CPTPP”

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญก่อน
DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us