กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-border e-Commerce

ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สพธอ. ได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-Border E-Commerce เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูล และผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวให้แก่บุคคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สพธอ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-Border E-Commerce ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ ทีมที่ปรึกษา (บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-Border E-Commerce จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่าน และเพื่อแจ้งรายละเอียดและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้ (ฐานการประมวลผลตามสัญญา (Contract) ตามมาตรา 24(3) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

ในการจัดงานจะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อใช้ในการทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมสัมมนา แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดของตัวบุคคลที่เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ หากท่านพบว่า มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่านและท่านไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ภาพของท่าน ท่านสามารถขอให้ระงับ ไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้ (ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ตามมาตรา 24(5) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

สพธอ. ตระหนักในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ และจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะมีการเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอมข้างต้นได้ในภายหลัง โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ dpcompliance@etda.or.th

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us