การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคลื่นความถี่ไทย"

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสาร และแนวโน้มอุตสาหกรรมในกิจการสื่อสาร ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคลื่นความถี่ไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสาร และแนวโน้มในกิจการสื่อสาร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us