การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทย ในเศรษฐกิจสูงวัย

ด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย ซึ่งมีกำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาจากโครงการดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้กับสมาคม ผู้ประกอบการ ผู้แทนจากภาครัฐ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการพัฒนานโยบายและธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจสูงวัย โดยจะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เวลา 09.00 – 12.00 น.

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง) สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2 DOWNLOAD MATERIAL 3

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us