การประชุมเรื่องการคัดเลือกหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของสารเคมีและวัตถุอันตราย

ด้วย กรมโรงงาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบทำเนียบสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการผลิตหรือนำเข้ามาใช้ในประเทศและจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพิจารณาคัดเลือกหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดลำดับความสำคัญของสารเคมีและวัตถุอันตราย ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม จามจุรี A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่าง) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


หมายเหตุ : สงวนสิทธิเฉพาะผู้ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น


DOWNLOAD AGENDA

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us