แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๔๐๙/ว๒๙๑๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ วิคเตอร์คลับ ชั้น ๘ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสรุปผลการจัดทำดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าวออกไปก่อน โดยจะมีหนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมการประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

DOWNLOAD MATERIAL 1 DOWNLOAD MATERIAL 2

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us