ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล (Digital Trust)

กลุ่มความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล (Digital Trust)

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” กลุ่มความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล (Digital Trust) ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ และความคาดหวังในการใช้ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบการจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และวางกรอบ แนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นปัจจุบัน สนับสนุนการวางยุทธศาสตร์ และการติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปิดเผยเป็นข้อมูลเปิดสำหรับสาธารณะ

รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการ โปรดส่งแบบตอบรับ มายังโทรสารหมายเลข 0 2230 6333 หรืออีเมล์ seminar@bolliger-company.com

ขอแสดงความนับถือ


ทีมงาน โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

หมายเหตุ - กลุ่มความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล เวลา 13.00-16.00 น.

DOWNLOAD AGENDA
DOWNLOAD MATERIAL 1

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us