สัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต”

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนิน “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 5 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งปัจจัยและกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการเจรจาภายใต้ FTA และจัดทำมาตรการรองรับผลกระทบที่เหมาะสมในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต” ภายใต้โครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง) ซึ่งสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


DOWNLOAD AGENDA

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us