ประชุมระดมความเห็น “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษา กำลังดำเนิน “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย (FTA) โดยศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิต จำนวน 5 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือแพทย์

ในการนี้ สศอ. ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รายละเอียดกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง) จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและความเห็นที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์กับโครงการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความเห็น ซึ่งอยู่แนบท้ายไฟล์กำหนดการประชุม และส่งมอบในวันประชุมด้วย จะขอบคุณมาก

DOWNLOAD MAP DOWNLOAD AGENDA

< Back to all Insights >

   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us