การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “กลไกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทาง การค้า”

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมความเห็น (Focus Group) เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อเกษตรกรและกลไกช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายเชิญเท่านั้น

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ ร่วมด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กลุ่มเช้า เวลา 09.00– 12.00น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ ร่วมด้วย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กลุ่มบ่าย เวลา 13.00– 16.00น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทย ในเศรษฐกิจสูงวัย

ในวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us