สัมมนาเรื่อง “เชื่อมั่นหรือหวั่นไหว สถานการณ์ลงทุนไทย 2561”

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30– 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโอกาสทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำไปสู่ Thailand 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง โอกาสทางธุรกิจของไทยจากการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าหลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 - 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
สัมมนาเรื่อง "ระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย"

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us