งานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

ในวันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ – กลุ่ม 3 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 – 13.00 น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ – กลุ่ม 2 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และพลาสติกเวลา 13.00-16.00 น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


หมายเหตุ – กลุ่ม 1 อุตสาหกรรมการเกษตร น้ำตาล อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวลา 09.00 – 13.00 น.

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเดินทางของผู้บริโภคภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่

ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมนำเสนอผลการศึกษาระดับภูมิภาค "โลกป่วน...ควรเปลี่ยน"

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ C-asean Auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us