ประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-Border E-Commerce

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Walk the Talk ชั้น 15 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

‹‹ more detail ››
 
 
 
ประชุมระดมสมอง โครงการศึกษาวิจัยข้อมูลพันธกรณีในเวทีความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Walk the Talk ชั้น 15 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด- ครั้งที่ 10: อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด- ครั้งที่ 9: อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี และเครื่องประดับ

‹‹ more detail ››
 
 
 
งานประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)”

ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด- ครั้งที่ 8: อุตสาหกรรมแร่ อลูมิเนียม โลหะ เหล็กและผลิตภัณฑ

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us