การประชุมระดมสมอง ด้านมาตรฐานทักษะวิชาชีพ โดยเน้น Future skills และ Multi Skills (สำหรับการพัฒนานักปัญญาประดิษฐ์)

ในวันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "เทคโนโลยี 4.0 กับการบริหารคลื่นความถี่ไทย"

ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคลื่นความถี่ไทย"

ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

‹‹ more detail ››
 
 
 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Cross-border e-Commerce

ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

‹‹ more detail ››
 
 
 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธกรณีในเวทีความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

‹‹ more detail ››
 
 
   Username
 
   Password
 
 
Sign up
Forgot your password?
 
   Enter e-mail to subscribe
 
 
 
BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us