ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559

All Schedule << Back
10 สิงหาคม 2559
Time Details

ลงทะเบียน

กล่าวเปิดงาน โดย นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ 


นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา

นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัย จาก บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) อันได้แก่ (1) ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ (2) ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการ


ดร. รัชดา เจียสกุล

ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี

พักรับประทานอาหารว่าง

เวทีอภิปราย  “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” โดย (1) นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย (3) Mr. Hiroki Mitsumata, President of JETRO (4) ดำเนินการอภิปราย โดย ดร. รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


นายเจน นำชัยศิริ

นายสุรงค์ บูลกุล

Mr. Hiroki Mitsumata

ดร. รัชดา เจียสกุล

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

รับประทานอาหารกลางวัน


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us