กระทรวงคมนาคมจัดประชุมสัมมนาหารือร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

All Schedule << Back
3 สิงหาคม 2560
Time Details

ลงทะเบียน

กล่าวรายงาน โดยนางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม


นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ โดยนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) กระทรวงคมนาคม


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

นำเสนอผลการศึกษา ร่างแผนยุทธศาสตร์ และร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ โดยคณะผู้วิจัย

(1) ดร.รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(2) นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


ดร.รัชดา เจียสกุล

นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร

ระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ โดยคณะผู้วิจัย

(1) ดร.รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(2) นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัดดร.รัชดา เจียสกุล

นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us