กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร BOI (ครั้งที่ 2)

All Schedule << Back
9 สิงหาคม 2560
Time Details

ลงทะเบียน

Workshop หัวข้อ “เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยการใช้ Excel และ VBA” โดย ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ

พักรับประทานอาหารว่าง

Workshop “เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยการใช้ Excel และ VBA” (ต่อ)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Workshop หัวข้อ “การจัดทำและการใช้งานแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์” โดย

(1) ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(2) นางสาวโชติกา ขันติอาคม ผู้ช่วยผู้จัดการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(3) นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง นักวิเคราะห์
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี

นางสาวโชติกา ขันติอาคม

นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง

พักรับประทานอาหารว่าง

Workshop หัวข้อ “การจัดทำและการใช้งานแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์” (ต่อ)

รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us